De beginperiode 1956-1979

Gemengd koor Cantabile uit Breda bestaat al sinds januari 1956. Het idee een koor in Princenhage op te richten ontstond tijdens de kermis daar in september het jaar ervoor bij de heer J. van Baal. Half december 1955 nam hij vanuit een voorlopig bestuur het initiatief tot een rondschrijven naar hoofdzakelijk de bewoners van Princenhage om een R.K. gemengd koor in het leven te roepen. Er bleken 19 belangstellenden. Er werd daarop een prijsvraag voor een geschikte naam uitgeschreven. Nauwelijks twee weken later kwam met als aanhef ‘R.K. Gemengd Koor Cantabile- Princenhage ‘ de uitnodiging voor de eerste repetitie op maandagavond 2 januari 1956 in Hotel de Kroon o.l.v. Dhr. Ad Croese. De initiatiefnemer werd de eerste voorzitter. Pastor Rijslo van de Christus Koning-parochie had de naam ‘Cantabilé’ met uitleg ‘zangerig’ bedacht. Toen de bezetting wat ondermaats bleek, werd dit euvel spontaan verholpen door toetreding van de dochters van de dirigent met hun aanhang tot het koor. Binnen een jaar was het aantal leden al tot veertig uitgebreid! Op 7 november kon zodoende al het eerste concert gegeven worden in samenwerking met het mannenkoor ‘De Verenigde zangers’, waarvan Ad ook dirigent was. Op het program stonden o.a. een choraal uit het Weihnachtsoratorium van Bach, het Ave Verum van Mozart en Gute Nacht van Schubert. Anderhalf jaar later werd, boven alle stoutste verwachtingen, een eerste prijs met lof behaald bij deelneming aan het Groot Nationaal Zangconcours in het Kurhaus te Scheveningen met 37 koren. ‘Door de kundige leiding kan met de beste verwachting de toekomst tegemoet worden gezien’, aldus het krantenrecensie van toen. Binnen vijf jaar zong het koor al in de afdeling uitmuntendheid!
– In 1958 gaat men in hotel ‘ter Dreef’ repeteren.
– In februari 1959 beschikt Cantabile over een jeugdkoor, als aanvulling van het seniorenkoor. Later groeit dat uit tot een keurkorps van meisjes onder de naam ‘Les Amies Chantantes’.
– Vanaf januari 1960 is er zelfs een beschermvrouwe van Cantabile geweest tot en met juli ’64.
– 15 januari 1961 viert Cantabile met 75 leden het eerste lustrum. De sympathieke C. van den Berg, zo blijkt achteraf uit de Cantafoon van juni ’65 moet toen voorzitter zijn geweest. In april trad het koor op voor de radio in ‘Musicerende Dilettanten', voor die tijd een uitzonderlijke prestatie. 10 jaar later is er voor de tweede keer zo’n optreden. In juli wordt in de Dom te Keulen met de ‘Missa Sine Nomine’ van Da Viadana op voortreffelijke wijze een eerste buitenlandse optreden verzorgd. Op 1 november tenslotte ziet de Cantafoon als verenigingsblad het levenslicht. ‘Waarom een eigen blaadje? 'Niet omdat dat ons noodzakelijk voorkomt, maar alleen omdat het misschien wenselijk is’ zo stond in de annalen met de toevoeging ’dat na het uitdelen eenieder met grote interesse het kleine boekwerk stond door te nemen’.
– Op 1 februari 1965 wordt Cantabile lid van de Katholieke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen.
Een maand later wordt in ‘De Posthoorn’ de nieuwe repetitieruimte ingenomen.
– In 1967 én 1968 wordt tijdens een internationaal en een nationaal concours in de afdeling Uitmuntendheid de eerste prijs- met lof behaald. Met Kerstmis van dat jaar wordt de Missa Brevis van Mozart in de kathedraal van Breda opgevoerd.
– In 1969 is er vanuit de Unie van Oranjesteden een optreden in Dillenburg gevolgd door een groots verbroederingsfeest, met als vervolg tweejaarlijkse uitwisselingsconcerten. In 1976 nog was er zo’n z.g. jumelagebezoek van Cantabile aan Dillenburg en in ’78 omgekeerd met een concert in de Veilinghallen.
– In oktober 1969 wordt Cantabile zelfs ‘Koninklijk Erkend’; intussen vervangt dit predikaat geruisloos het ‘R.K.’, dat vanaf het begin vermeld stond.
– In 1971 legt na 25 jaren, Ad Kroese om gezondheidsredenen het dirigeerstokje neer, maar blijft graag nauw betrokkene. Hij wordt opgevolgd door Frans van Bommel.
– In september 1972 wordt Jan van Asseldonk tot voorzitter gekozen en hij zal die taak vijf jaar vervullen. Beide laatstgenoemde heren zijn nog steeds door hun grootse verdiensten erelid van de vereniging Cantabile!
– 1n I973 wordt deelgenomen aan tv-programma’s voor koren van de NCRV vanuit de Grote Kerk te Breda.
– In juni 1975 promoveert Cantabile via deelname aan het bondsconcours in Den Haag naar de ereafdeling.
– In 1976 vindt een optreden in De Vlieren plaats t.g.v. het 20-jarig jubileum.
– In juni 1978 was Cantabile de enige deelnemer, die met ‘ Uitmuntend ’ werd beoordeeld op de Bondszangersdag in Den Bosch en kreeg zij gastvrij onderkomen in De Schakel.
– Tenslotte: medio 1979 werd er uniforme kleding (zwart-wit voor dames en heren) aangeschaft, gevolgd door deelname aan een Landelijk Bondsconcours op 17 juni te Diessen en bekroond met een 1e prijs met promotie naar de hoogst amateur-koorklasse Superieur!